همایش و نمایشگاه

همایش و نمایشگاه
ایونت دراصل خلق یک رویداد می باشد و یکی از اجزای راهبردی بازاریابی سازمان است.
مشاوره

مشاوره در بخش برگزاری همایش و نمایشگاهها یک فرآیند کامال تخصصی است که راهکارهای بهینه تعیین بازار هدف ، چگونگی نوع برگزاری و جذب مخاطبان را در چارچوب اصلی خود تعیین مینماید.

خدمات سمعی و بصری

تهیه فیلم و عکس، رپرتاژ خبری، ساخت تیزر و انعکاس آن در رسانههای جمعی در یک همایش یا نمایشگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند که اجرای این بخشها نیازمند تخصص اجرایی باالست.

برگزاری

نوع برگزاری همایش و نمایشگاههای تخصصی در کسب اهداف بسیار مهم و بااهمیت است که میتواند خطمشی موردنظر را بهدرستی ترسیم کرده و در اختیار مخاطبان قرار دهد.

آماده سازی ملزومات رویداد

.جلسه اولیه و مشاوره جهت توافق اولیه جهت عقد قرارداد

اجرای رویداد در سطح استانداردهای الزم

ارائه گزارش پایانی از رویداد

.ارائه گزارش های الزم پیش از شروع رویداد

لحاظ کردن شرایط دو طرف و عقد قرارداد

مراحلی که ادر همایش ها و کنفرانس ها به شما ارائه می شود
کنگره ، سمپوزیوم، سمینار، گردهمایی و سخنرانی
01. انجام تحقیق مذاکره

انجام تحقیق تدوین برنامه رویداد

ادامه مطلب
02. طرح پیشنهادی طرح پیشنهادی
03. شروع کار پروژه شروع کار پروژه

تولید محتوا، تزئینات و دکور، خدمات هنری و سرگرمی، تهیه غذا، تهیه ملزومات پذیرایی، خدمات صوتی و تصویری، خدمات نیروی انسانی، حمل و نقل و لجستیک و اسکان، اطالع رسانی و پوشش رسانه ای ، هماهنگی فعالیت های پرسنل رویداد

ادامه مطلب
04. تحویل مستندات تحویل مستندات

مدیریت و نظارت فرآیند برگزاری رویداد ، انجام ارزیابی های رویداد

ادامه مطلب
همایش و نمایشگاههای تخصصی

از آنجائیکه همایشها و نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فناوری و مبادالت تجاری بهشمار میروند، گروه همایش و نمایشگاههای »تیسان« با هدف ایجاد مسیری ایمن در راستای کسب این هدف مهم، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و معرفی محصوالت و خدمات شرکتهای ایرانی به بازارهای خارجی و همچنین با بهرهگیری از نیروهای متخصص در امر برگزاری و کلیه امور اجرایی مربوط به همایشها، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی تخصصی، ارائه خدمات مینماید.دامنه فعالیت تیسان تنها به برگزاری رویداد در روز و لحظه ای خاص محدود نمی شود. ما تمامی خدمات پیش و حین برگزاری رویداد را در اختیارتان می گذاریم. همکاران با تجریه و متخصص ما تمامی فعالیت های دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و اطالع رسانی را برای برگزاری هرچه بهتر رویداد شما برنامه ریزی و اجرا می کنند.